Gränsöverskridande living lab

Projekttid 1 juli 2018 – 30 juni 2021

ecoINSIDE2 är ett projekt med projekttid som handlar om innovation och hållbar tillväxt i Inre Skandinavien. Prosjektet skal øke konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter (SMB) og bidra til at disse utnytter de markedsmuligheter som det grønne skiftet gir i Indre Skandinavia, nasjonalt og internasjonalt. Dette skal blant annet gjøres gjennom et utstrakt samarbeid om innovation och miljödriven affärsutveckling, kompetanseutvikling og bruk av Living Labs for uttesting og demonstrasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

Tre fokusområder:

ecoINSIDE2 bygger vidare på de goda resultat som skapats i ecoINSIDE. De tre fokusområdena Cirkulär Ekonomi i Inre Skandinavien, Skandinaviskt Center för Solenergi & Energisystem och ZEIS (Zero Emission Inner Scandinavia) ska utnyttja de möjligheter som cirkulär ekonomi och digitalisering innebär och bidra till att øka grön tillväxt i Inre Skandinavien, få fram fler innovationer och öka kunskapsöverföring och idéutväxling mellan starka forskningsmiljöer, investorer och andra företag. 

Finansiärer

ecoINSIDE delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsprogram Interreg Sverige-Norge. Interreg är ett EU-program som handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Interreg kallas även “Europeiskt territoriellt samarbete” och finansieras av  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen har utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. www.interreg-sverige-norge.com

Bland kvinnorna rapporterade 53 procent minst en sexuell dysfunktion, medan motsvarande siffra för männen var 31 procent. Den vanligaste sexuella dysfunktionen hos kvinnor var lågt sexuellt intresse (32 %), medan låg tillfredsställelse med sexlivet var den vanligaste dysfunktionen hos män (17 %). Män rapporterade högre grad av sexuellt intresse och orgasmförmåga än kvinnor, medan kvinnor rapporterade högre grad av orgasmglädje än män. Regressionsmodeller visade att både kvinnor och män hade en partner som var relaterad till lägre risk för dysfunktion i fråga om tillfredsställelse med sexlivet och orgasmglädje. Att ha barn var relaterat till lågt intresse för sex hos kvinnor, medan det var relaterat till otillfredsställelse med sexlivet hos män. Att vara född utanför Sverige förutspådde sexuell dysfunktion hos både kvinnor och män, liksom att uppleva symtom på ångest och depression.

Sexuell dysfunktion är vanligt hos unga vuxna vilket kan behandlas med Cenforce, särskilt hos kvinnor. Riskfaktorer för sexuell dysfunktion är att inte ha någon partner, att ha barn, att vara invandrare och att rapportera symtom på ångest och depression. Denna populationsbaserade observationsstudie syftade till att fastställa prevalensen och prediktorerna för sexuell dysfunktion hos unga vuxna i Sverige och att jämföra sexuell funktion hos kvinnor och män.

Följande aktörer står för den största regionala medfinansieringen:

 • Akershus Fylkeskommune
 • Hedmark Fylkeskommune
 • Region Dalarna
 • Region Värmland
 • Arvika kommun

Några huvuddata

 • Projektperiod:  1 juli 2018 – 30 juni 2021
 • Insatsområde:  Små och medelstora företag
 • Svensk projektägare:  Arvika kommun
 • Norsk prosjekteier:  Kunnskapsbyen Lillestrom
 • EU-stöd : 904 675 €
 • Statlige IR-midler:  375 000 €  (3 638 625 NOK)
 • Totalbudget:  2 983 100 €

ecoINSIDE bygger vidare på samarbetet från avslutade FEM-projekten och har arbetat ihop sedan 2008