Bärkraftigt byggande

Varsam energieffektiv renovering av Tjärna Ängar

Miljonprogrammet Tjärna Ängar i Borlänge behöver omgående renoveras. Om de nationella energi- och klimatmålen ska nås behöver renoveringstakten ökas såväl som energiåtgärderna effektiviseras. Det efterfrågas smarta lösningar som gör det möjligt för boende att klara hyresnivåerna. Samtidigt ställer de sociala sammanhangen stora krav på fastighetsägaren.

I Borlänge har ett demonstrationsprojekt genomförts där ett tvärvetenskapligt forskarteam med teknisk och samhällsvetenskaplig kompetens utvecklat en renoverad och kostnadseffektiv näranollenergibyggnad (NNE). Arbetet har utförts tillsammans med det kommunala bostadsbolaget.

Resultaten visar att det är fullt möjligt att genom ett strukturerat arbetssätt med helhetsgrepp och en paketering av energiåtgärder skapa en hållbar renovering.

Testbyggnaden och dess boende har följts från ett år före renovering till över ett år efter idrifttagning. Byggnadens energianvändning (Bbea) kunde sänkas med 55 procent från 146 till 66 kWh/m2. Primärenergi-användningen sänktes från 134 till 75 kWh/m2 vilket uppnår NNE kravet på 85 kWh/m2 enligt aktuell BBR 26. Ur ett livscykelperspektiv sänktes dessutom klimatpåverkan betydligt. En långsiktig ekologisk hållbarhet förutsätter dock att frånluftsvärmepumpen förses med miljövänlig el.

Sociala resultat visar att hyresvärd, hyresgäster och entreprenörer behövde justera sina målbilder och förväntningar under renoveringsprocessen för att ha samsyn. Trots varsam ambition visade sig renoveringen bli en tuff belastning för hyresgästerna. Följden blev bland annat att hyresvärden införde trapphusvis evakuering till temporära moduler för att minska belastningen på hyresgästerna.

Det innovativa i projektet är tekniken med frånluftsvärmepump (FX) och tilluftsradiatorer som tillsammans med skalåtgärder kan implementeras varsamt; för klimatet, ekonomin såväl som för de boende. För att visa potentialen med tekniklösningen har jämförelser gjorts med två från början likvärdiga referenshus som har renoverats med och utan värmeåtervinning (FTX).

Varsam energieffektiv renovering – Tjärna Ängar är ett av projekten som har genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Högskolan Dalarna och har genomförts i samverkan med AB Stora Tunabyggen, Acticon AB, ByggDialog Dalarna (samverkande part till ecoINSIDE2) och Byggpartner Dalarna AB.

Läs rapporten ”Varsam energieffektiv renovering – Tjärna Ängar” här

Kontaktpersoner för mer information;

Jonn Are Myhren, Högskolan Dalarna
Martin Bergdahl, Högskolan Dalarna