Ola Rostad

Områdesansvarig Bygg
Tretorget
+47 911 53 636
ola.rostad@tretorget.no

Åke Persson

Bygg Sverige
Byggdialog Dalarna
+46 70 325 30 02
ake@byggdialogdalarna.se