Ola Rostad

Områdesansvarig Bygg
Tretorget
+47 911 53 636
ola.rostad@tretorget.no

Fredrik Holm

Prosjektleder bygg
Hållbart Byggande
+46 733 30 81 58
fredrik@holmikarlstad.se

Maria Sten

Bygg Sverige
Byggdialog Dalarna
+46 73 941 94 10
ake@byggdialogdalarna.se