Cirkulär Ekonomi

Avfallsströmmar från renovering jämförs med nybyggnation i studie

Nu ska det bli enklare att följa avfallsströmmarna från renovering och nybyggnation. Bygg-och rivningsavfall står för merparten av allt avfall och det behövs olika modeller för att minska avfall men även för att arbeta mer cirkulärt.

Inom projektet ecoINSIDE ska nu flöden av bygg- och rivningsavfall analyseras och identifieras. Syftet är att se vilka mängder och typer av avfall som återanvänds men även vilka som går till avfall för deponi eller energiåtervinning. Man ska också studera vilja möjligheter som finns att öka andelen material som återanvänds eller återvinns.

Först och främst ska studeras vilken data som finns idag vad gäller byggavfall, det vill säga mängder, flöden, typer, andelar till återvinning etc, både nationellt och internationellt. Syftet med denna studie är att få jämförbara siffror.

Därefter ska ett ombyggnads- och ett nybyggnadsprojekt analyserats för att se andelen avfall. Detta ska därefter jämföras med tidigare resultat.

Den sista delen i uppdraget är att se över om andra arbetsmetoder, både i projekterings- och produktionsfasen, kan minska andelen avfall och öka cirkulära flöden.

Rapporten ska presenteras i ett webinarum i början på sommaren 2021.