Relaterat

Ännu ett steg mot framtiden!

”Vi måste vara nyfikna, känna vår historia, vara öppna för alla möjliga lösningar och titta brett! " – Göran Brorsson, NODAVA.

Inom projektets delområde restresurser har ecoINSIDE i samarbete med representanter från kommuner, organisationer, företag och forskningsinstitut samlats för att hitta lösningar och användningsområden för det slam och matavfall som genereras i SITE-regionen. Ett arbete som presenterades under slutkonferensen i Trysil 24/5.

Projektledare Eva Myrin presenterade under dagen vilka lösningar som nu finns att tillgå utefter områdets behov och förutsättningar och även sett utifrån vad som är attraktivast ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Myrin redogjorde för vilka för- och nackdelar som finns inom de olika teknikerna och gav till sist de åtta alternativ och lösningar för regionen som arbetet lett fram till:

  • Borttransport till jordtillverkning
  • Egen jordtillverkning
  • Spridning på åkermark
  • Produktion av biogas
  • Utfällning av närsalter
  • Användning i plantskola
  • Slam i biobränsle
  • Torkning av slam

 

Kommunerna som fanns representerade på slutkonferensen gav sina reflektioner kring arbetet och kommenterade resultatet:

”Väldigt intressant om det blir småskalig produktion av biogas i Trysil. En sorteringsanläggning är på gång i Trondheimsregionen som också skulle kunna inrymma en biogasanläggning på ett acceptabelt avstånd även om transporterna blir längre än om vi skulle göra det lokalt.”  – säger Markus Pettersen (Engerdal Kommune)

”Det är svårt att se var saker och ting landar, mycket på grund av frågetecken kring lagstiftning på området både i Sverige och på EU-nivå. Man har svårt att sätta ner foten för vart man vill styra utvecklingen vilket förstås gör det svårare att välja väg men vi måste vara nyfikna, känna vår historia, vara öppna för alla möjliga lösningar och titta brett”! – Göran Brorsson, NODAVA, representant för Älvdalens kommun.

 Även Rättviks kommun fanns på plats och visade sitt intresse för projektet. De berättade om sina framgångar i projektet Återtaget ­, ett projekt som startades upp 2006 och resulterat i att kommunen nu snart är helt självförsörjande av nötkött och potatis.
– Återtaget lockar till inflyttning och ger ett mer öppet, levande och attraktivt landskap som bidrar positivt till besöksnäringen berättade Anders Knapp och Inge Östlund. Projektet stöttas upp av en rad underprojekt och nu undersöks möjligheterna till att anlägga en biogasanläggning för att återvinna energi ur gödsel och slaktavfall.

 

 

 

 

 

Kategorier: